Gebruikt u kostbaar werkmaterieel en wilt u graag dit werkmaterieel verzekeren? Goede keuze!

Als ondernemer loopt u zonder werkmaterieelverzekering namelijk veel risico’s, zowel op eigen terrein als op de weg. Bij Bokhorst Verzekeringen kunt u eenvoudig online de tractor of andere landbouwwerktuigen en werkmaterieel, zoals: laadschoppen, graafmachines, grondverzetmachines, hijswerktuigen en niet-kentekenplichtige vrachtauto’s verzekeren. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over bijvoorbeeld beschadiging of diefstal!Werkmateriaalverzekering Bokhorst Verzekeringen

Maatwerk & Totaaloplossingen

Een werkmaterieelverzekering biedt dekking tegen verschillende risico’s. Afhankelijk van uw bedrijf en werkmaterieel kunt u bepaalde risico’s verzekeren. Uiteraard leveren wij ook maatwerk op het gebied van werkmaterieel verzekeren en kunnen wij totaaloplossingen aanbieden voor alle agrarisch verzekeringen en andere bedrijfsverzekeringen. Bekijk hieronder de mogelijkheden en premies. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Lees verder: 

Tractor eigen agrarisch bedrijf

Trekker of vorkheftruck in gebruik bij eigen agrarisch bedrijf:

Algemeen:

 • De minimumpremies gelden per object en per dekking.
 • Het verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid is € 5.600.000,- voor personenschade en € 1.120.000,- voor zaakschade.
 • De verzekering is geldig in de Benelux en Duitsland.
 • Als ten minste twee zelfrijdende werktuigen verzekerd worden die gebruikt worden in het eigen agrarisch bedrijf, dan geldt voor deze en alle andere werktuigen op de polis een korting van 5% op de jaarpremie.
 • Schade aan eigen voertuigen en gebouwen is meeverzekerd tot € 50.000,- (met een eigen risico van € 225,-).

WA dekking:

 • Trekker  € 107,- per jaar.
 • Vorkheftruck  € 110,- per jaar

Casco dekking Trekker/vorkheftruck:

 • Premie op basis van nieuwwaarde = 6 ‰
 • Als nieuwwaarde moet de aanschafprijs van een nieuw object aangehouden worden met een minimum van 80% van de cataloguswaarde, beide bedragen eventueel exclusief btw.
 • Minimumpremie € 22,50 

Schade door eigen gebrek

 • In combinatie met casco, alleen voor trekkers en vorkheftrucks inclusief hieraan gekoppeld werkmaterieel
 • Toeslag op cascopremie 1,5‰
 • Minimale toeslag € 10,-

Brand Trekker/vorkheftruck

 • Premie op basis van dagwaarde 4‰
 • Minimumpremie  € 18,-

Brand/diefstal Trekker/vorkheftruck

 • Premie op basis van dagwaarde 5,5‰
 • Minimumpremie  € 22,50

Tractor agrarisch loonbedrijf

Trekker in gebruik bij Agrarisch loonbedrijf:

 • Trekker WA € 272,- per jaar. 
 • Vorkheftruck WA € 158,- per jaar

Casco dekking Trekker/vorkheftruck:

 • Premie op basis van nieuwwaarde = 11 ‰
 • Als nieuwwaarde moet de aanschafprijs van een nieuw object aangehouden worden met een minimum van 80% van de cataloguswaarde, beide bedragen eventueel exclusief btw.
 • Minimumpremie € 113,- 

Schade door eigen gebrek

 • In combinatie met casco, alleen voor trekkers en vorkheftrucks
 • Toeslag op cascopremie 4‰
 • Minimum toeslag  € 68,-

Brand Trekker/vorkheftruck

 • Premie op basis van dagwaarde 5‰
 • Minimumpremie  € 22,50

Brand/diefstal Trekker/vorkheftruck

 • Premie op basis van dagwaarde 7‰
 • Minimumpremie  € 34,-

Oldtimer

Voor trekkers en / of werktuigen die ouder zijn dan 30 jaar en alleen als verzamel- of tentoonstellingsobject worden aangehouden, geldt een speciaal tarief.

• Aansprakelijkheid: € 51,-

• Brand: 4‰ van de dagwaarde, minimum premie € 18,-

• Brand / diefstal: 5,5‰ van de dagwaarde, minimum premie € 22,50

Dit tarief geldt niet voor trekkers en / of werktuigen waarmee nog wordt gereden (met uitzondering van bij tentoonstellingen) of die nog af en toe agrarisch worden gebruikt.

Aanvullende mogelijkheden

Schadeverzekering voor in-/opzittenden van landbouwwerktuigen

In combinatie met een verzekering voor landbouwwerktuigen kan een schadeverzekering voor in-/opzittenden gesloten worden. Gedekt is zaakschade en personenschade die in-/opzittenden (inclusief de bestuurder) lijden als gevolg van een ongeval met het landbouwwerktuig. Het verzekerde bedrag is € 1.000.000,- per gebeurtenis. De premie is € 42,-.

Werkmateriaal

Algemene informatie werkmaterieel verzekeren

 • De minimumpremies gelden per object en per verzekering.
 • Het verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid is € 5.600.000,- voor personenschade en € 1.120.000,- voor zaakschade.
 • De verzekering is geldig in de Benelux en Duitsland.

Het tarief geldt voor laadschoppen, graafmachines, grondverzetmachines, hijswerktuigen en niet-kentekenplichtige vrachtauto’s. Het geldt ook voor trekkers, vorkheftrucks en landbouwwerktuigen die (mede) buiten de agrarische sector gebruikt worden.

Geen acceptatie/beperkingen

 • Verzekering van hei-installaties en apparatuur voor sloopwerkzaamheden is niet mogelijk. Neem hiervoor via de telefoon contact met ons op. 
 • Voor werktuigen met een nieuwwaarde hoger dan € 150.000,- moet de premie aangevraagd worden. Online kan deze wel worden aangevraagd maar u krijgt dan eerste een offerte. 
 • Een cascoverzekering verlenen wij alleen voor objecten die nog geen 12 jaar oud zijn. 
 • Schade door eigen gebrek kan niet worden meeverzekerd.

 

Toelichting op de voorwaarden

Toelichting op de dekkingen: Let op: De voorwaarden die u krijgt bij de verzekering zelf zijn de voor die polis van toepassing zijnde voorwaarden. Onderstaande informatie geeft u wel een goed idee van de verschillende dekkingen. Neem contact met ons op voor overleg over de mogelijkheden en de specifieke voorwaarden voor de gewenste verzekering.

WA / Aansprakelijkheidsverzekering:
De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden wegens schade met of door het werktuig binnen de duur van de verzekering toegebracht aan personen en zaken en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het verzekerde bedrag per gebeurtenis.

Casco dekking:
De verzekering dekt schade aan het werktuig veroorzaakt door:
a. brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag;
b. joyriding, verduistering, oplichting of diefstal, met uitzondering van diefstal van losse, zich niet aan of in het werktuig bevindende onderdelen;
c. storm*, hagel en andere natuurrampen zoals overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting of lawine;
d. vallende vliegtuigen of uit vliegtuigen vallende voorwerpen;
e. botsing met loslopende dieren of met vogels, voor zover de schade rechtstreeks door die botsing is ontstaan;
f. beschadiging van ruiten inclusief de door de scherven van de ruit veroorzaakte schade, echter uitsluitend indien geen andere schade aan het werktuig ontstaan is;
g. een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het werktuig voor transport aan een transportonderneming is overgedragen, met uitzondering van lakschade en van schade door krassen en schrammen;
h. botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek van het werktuig;
i. enig ander, niet eerder genoemd plotseling van buiten komend onheil.
2. Bij schade aan het werktuig door een gedekt evenement worden eveneens vergoed:
a. de noodzakelijke kosten van berging, bewaking, stalling en vervoer naar de dichtstbijzijnde werkplaats waar het werktuig kan worden hersteld;
b. de kosten van demontage die nodig zijn om de herstelkosten te kunnen begroten.

1. De regeling krachtens dit artikel geldt uitsluitend indien voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden:
a. het werktuig is een landbouwtrekker die op het moment van de aflevering aan de verzekerde nieuw was;
b. op het werktuig is een cascoverzekering met volledige dekking van kracht;
c. het werktuig is op het moment van de schade niet ouder dan 5 jaar, te rekenen vanaf het moment van de aflevering aan de verzekeringnemer.
2. Als waarde van het werktuig in Nederland onmiddellijk voor de schade geldt de prijs die op dat moment voor een nieuw werktuig van hetzelfde merk en type (indien dit niet meer verkrijgbaar is: een kwalitatief vergelijkbaar merk en type) inclusief accessoires en meeruitvoering betaald zou moeten worden, onder aftrek van de volgens lid 4 berekende afschrijving.
3. Indien de herstelkosten 2/3 of meer van deze waarde bedragen, stellen de experts de schade vast op deze waarde onder aftrek van de waarde van de restanten.
4. Over de eerste 12 maanden wordt geen afschrijving toegepast en over elke maand of gedeelte van een maand daarna 1%.

Eigen gebrek:
1. Deze clausule is alleen van toepassing indien dit in het polisblad is vermeld.
2. Meeverzekerd is schade aan het werktuig door een eigen gebrek, zoals materiaal- en of constructiefouten. Onder deze dekking valt zowel het gebrek zelf als de daaruit voortvloeiende schade aan het werktuig.
3. Van de dekking krachtens deze clausule zijn uitgesloten de kosten van vervanging of herstel van onderdelen die uitsluitend wegens slijtage moeten worden vervangen of hersteld, inclusief de daarop betrekking hebbende kosten van demontage en montage. Het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de Bijzondere voorwaarden cascoverzekering is van toepassing.
4. Voor elke schade die gedekt is krachtens deze clausule geldt een eigen risico van € 110,-.
5. De dekking krachtens deze clausule eindigt zodra het werktuig 5 jaar oud is, te rekenen vanaf de eerste aflevering aan de eerste gebruiker ervan.


Algemene acceptatie voorwaarden werkmaterieelverzekering

 • Het bovenstaande tarief geldt alleen voor landbouwtrekkers en -werktuigen die gebruikt worden in het eigen agrarisch bedrijf of bij loonwerkzaamheden in opdracht van een agrarisch ondernemer.
 • Voor landbouwtrekkers en -werktuigen die ook gebruikt worden voor loonwerk in opdracht van niet-agrarische bedrijven, bijvoorbeeld overheid of wegenbouw, geldt het tarief voor werkmateriaal.
 • Schade door eigen gebrek kan alleen worden verzekerd voor trekkers en vorkheftrucks die niet ouder zijn dan 1 jaar. De dekking eindigt automatisch zodra het object 5 jaar oud is.
 • Een cascoverzekering wordt alleen verleend voor objecten die nog geen 12 jaar oud zijn.

MMBS: Ga naar de pagina. 

Tussenpersoon werkmaterieel verzekeren

Bij Bokhorst Verzekeringen helpen we u altijd bij uw werkmaterieel verzekeren. Wij adviseren u bij het maken van de juiste beslissingen en vinden het zeer belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten van onze werkmaterieelverzekering. Wij staan voor transparantie, deskundigheid en willen een partner zijn waarop u kunt bouwen en vertrouwen. Wat u kunt en mag verwachten van ons als tussenpersoon hebben wij vastgelegd in het Dienstverleningsdocument. Zo weet u altijd waar u aan toe bent! U komt bij ons dus nooit voor vervelende verrassingen te staan wanneer u via ons uw werkmaterieel laat verzekeren.

Werkmaterieelverzekering afsluiten

Loop geen risico’s en kies ervoor uw werkmateriaal te verzekeren. Wij zijn specialist op het gebied van schadeverzekeringen, waaronder werkmaterieelverzekeringen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over werkmaterieel verzekeren? Wij zijn telefonisch te bereiken via 020 - 436 0 436 en per mail op info@bokhorstverzekeringen.nl. Onze medewerkers vertellen u graag meer over de vele mogelijkheden voor werkmaterieel verzekeren en kunnen direct een werktmaterieelverzekering voor uw afsluiten!

 

Bekijk naast werkmaterieelverzekring ook eens: brommobielverzekering, scootmobielverzekeringtractorverzekering, quadverzekering en verzekering geweigerd.

Zakelijk: Offerte of Online aanvraag