Dienstenwijzer: Bokhorst Verzekeringen
Met deze dienstenwijzer geven wij u vooraf inzicht in onze dienstverlening zodat helder is wat u wel en wat u niet van ons mag verwachten. Zowel online als persoonlijk.

Eerst een stukje over ons; Wie zijn wij?
Bokhorst Verzekeringen is opgericht op 4 april 2005 als onafhankelijk en zelfstandig tussenpersoon in verzekeringen. In de afgelopen 10 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een middel grote tussenpersoon in schade en uitvaartverzekeringen voor particulieren en ondernemers. Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere risico's.

Wij zijn onafhankelijk:
Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders van financiële producten. Wij behoren geheel tot de groep van: Onafhankelijke / Ongebonden bemiddelaars. Dit betekent dat wij in vrijheid, zonder contractverplichtingen, de producten van bijna alle banken en verzekeraars kunnen adviseren. Geen enkele financiële instelling heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Onze bereikbaarheid:
Wij proberen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, zodat wij u in geval van nood 24 uur per dag kunnen bijstaan. Wij zijn echter geen alarmcentrale. Ons advies is om het alarmnummer van de verzekeringsmaatschappij in uw telefoon te zetten en bij de belangrijke nummers te bewaren.

Hoe kunt u ons bereiken:

* indien u via de telefoon een opdracht of wijziging doorgeeft bevestigend u deze dan ook per mail of post. Dit voor uw eigen zekerheid.

 • Post: Postbus 36039, 1020 MA te Amsterdam.
 • APP / Digitale Polismap. U krijgt de inlogcode op verzoek toegezonden.

Nader kennismaken? Kijk dan ook een op onze:

 

Wat kunt u van onze dienstverlening verwachten en sluit deze aan bij hetgeen u zoekt?
Wij adviseren en zijn bemiddelaar op het gebied van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. Omdat wij ervan uitgaan dat niet iedereen standaard is, maar bijzonder, passen wij onze dienstverlening aan op basis van uw persoonlijke situatie, ervaring/kennis en voorkeur.

 • Dat noemen wij: Dienstverlening op maat.

Online vergelijken en afsluiten;
Bij het online aanvragen en afsluiten van financiële producten, is er geen sprake van advies, maar uitsluitend van bemiddeling tussen u en de aanbieder. Bij deze vorm dienstverlening maakt u zelf een afweging wat u wel en wat u niet wenst te verzekeren. Het is dus van belang dat u zelf de afweging maakt of deze dienstverlening bij u past en of beschikt over voldoende kennis van zaken om te komen tot een juiste afweging wat wel en wat niet te verzekeren.

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van alle gegevens kunt u ons bellen voor ondersteuning. Via de telefoon of de webcam kunnen wij u helpen bij het beantwoorden van de vragen, maar kunnen wij u niet compleet adviseren omdat wij niet beschikken over alle daarvoor van belang zijnde informatie. Voor hulp bij het vergelijken of afsluiten van verzekeringen zijn onze medewerkers bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur.

Heeft u wel behoefte aan advies? Kijk dan naar de persoonlijke dienstverlening die wij u kunnen aanbieden.

Na het afsluiten van de verzekering(en) verzorgen wij de verdere opmaak van de polis en de nazorg gedurende de looptijd van de overeenkomst bij o.a. schade en wijzigingen.

Wij bieden online verzekeringen aan via de volgende websites;

 • Terugnaarhuis.nl
 • Bokhorstverzekeringen.nl
 • 2ekansverzekeringen.nl

Waar kun je de van belang zijnde informatie vinden:

 • In de vergelijkingsmodule kun je de belangrijkste kenmerken van het door jou gekozen product inzien en vergelijken met andere aanbieders.
 • Bij het afsluiten van de verzekering kun je de algemene voorwaarden inzien. Deze zullen ook met de polis online meegezonden worden.
 • Via de APP op je mobiel en de online polismap heb je altijd inzicht in de lopende verzekeringen en kun je eenvoudig met ons in contact komen voor o.a. schade meldingen, wijzigingen en vragen. Na afsluiten van de verzekering ontvang je de inlog gegevens.
 • Bij alle rekenmodules staat een link naar de voorwaarden, daar kun je meer informatie vinden over ons en over verzekeringen in het algemeen. Ook staan daar links naar andere websites die je kunt raadplegen voor verdere informatie die je wellicht kunt gebruiken bij het maken van de juiste afweging.

Wat zijn de kosten?
Wij ontvangen bij schadeverzekeringen globaal tussen de 5 en 25% provisie over de premie die u betaalt. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product en het premiebedrag. Indien de maatschappij de mogelijkheid heeft om onze kosten apart op de polis te vermelden maken wij daar in alle gevallen gebruik van. Zodoende heeft u een duidelijk inzicht aangaande de kosten van onze dienstverlening.

Zodra de verzekeringspremie is voldaan heeft u dus ook alle kosten betaald. Indien er daarnaast nog andere diensten aan u worden geleverd die niet zijn opgenomen in de premie van de verzekering informeren wij u daarover, voordat de overeenkomst tot stand komt en leggen dat vast in een door u te ondertekenen: dienstverleningsopdracht. kortom geen vervelende verrassingen achteraf.

Als online afsluiten voor u niet de gewenste manier is?
Indien u ons om een compleet advies vraagt over de af te sluiten verzekeringen of over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit houdt in dat wij u vragen gaan stellen over u (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis en ervaring en uw doelstellingen in kaart en stellen gezamenlijk uw risicobereidheid vast.

Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden en passend zijn bij uw profiel.

Bij deze vorm van dienstverlening en ter bevestiging van de gemaakte afspraak(en) stellen wij samen met u een dienstverleningsopdracht op met daarin de gemaakte afspraken over de beloning en de wederzijdse verwachtingen; nu en in de toekomst. dit doen we voordat we straten met de werkzaamheden.

Indien u ons inschakelt voor de advisering maken wij de volgende afspraken met u:

 • Vaste vergoeding: die wij éénmalig middels een factuur bij u in rekening brengen voor onze werkzaamheden.
 • Variabele vergoeding: Het uurtarief is € 72,50 excl. btw of assurantiebelasting voor advies en/of bemiddeling werkzaamheden waarvoor geen vaste vergoeding is afgesproken of wenselijk is. Bij deze manier van werken geven wij van te voren aan hoeveel tijd wij verwachten nodig te hebben. Indien blijkt dat het aantal uren meer dan 25% zal gaan afwijken van hetgeen is opgegeven, dan zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren en de gevolgen met u bespreken.

In alle gevallen vragen wij een aanbetaling te doen, voordat wij starten met de werkzaamheden.

Deze vorm van dienstverlening is uitsluitend mogelijk indien u een afspraak maakt met één van onze adviseurs bij ons op kantoor. Voor de specifieke Dienstverleningsdocumenten (kortweg DvD) opgesteld in overleg met de AFM verwijs ik u naar onze website. U kunt deze vinden onder het menu: Over ons & Dienstverlening.

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. Wij kunnen u gedurende de looptijd van de verzekering(en) uitsluitend optimaal van dienst zijn indien u ons informeert, net zoals wij u informeren over wijzigingen of noodzakelijke aanpassingen.

Belangrijk is:

 • Dat u de juiste informatie vertrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 • Heeft u elders verzekeringen lopen? Dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Zodoende kunnen wij voor u bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
 • Als u persoonlijke situatie veranderd of er doen zich wijzigingen voor met betrekking tot de verzekerde zaken. Dan verwachten wij dat u dat aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat bepaalde risico’s onverzekerd blijven.
 • Controleren van de post en e-mail + bijlagen. Wij verwachten dat u de stukken controleert na ontvangst. In het communicatietraject kunnen er fouten of misverstanden sluipen. Ook kan het zijn dat iets u niet duidelijk is. Mocht er iets zijn mis gegaan, belt u ons dan even, zodat wij het kunnen aanpassen of uitleggen!

 

Verder nog van belang is;

Contracten:
Je hebt recht de overeenkomst binnen 14 dagen (na datum afgifte polis) ongedaan te maken door middel van het terugsturen van de polis, of indien de polis nog niet is afgegeven door per e-mail de aanvraag in te trekken. Hiervoor zal geen boete of premie in rekening worden gebracht. Dit recht komt te vervallen, indien er binnen deze periode reeds beroep op deze verzekering gedaan is, bijvoorbeeld in geval van een schade.

Bokhorst Verzekeringen sluit geen contracten met een duur langer dan 12 maanden. Alle contracten zijn jaarcontracten of voor een kortere termijn.

Bokhorst Verzekeringen volgt het beleid van de aanbieder inzake opzegtermijnen en stilzwijgende verlengingen van contracten. De algemene voorwaarden van deze aanbieders zullen aangehouden worden.

Persoonsgegevens / Privacy Statement

Hoe gaan wij om met uw gegevens:
Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt voor marketing- en service-doeleinden. We bewaren en gebruiken uitsluitend persoongegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt met als doel het tot stand komen van een verzekeringsovereenkomst. De gegevens worden door Bokhorst Verzekeringen gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden. 

 • Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, anders dan de maatschappij(en) waar wij de verzekeringen voor u onderbrengen of schade(s) voor u afhandelen.

Ons bewaarbeleid:
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de looptijd van de verzekering(en) en tot 5 jaar na beëindiging op grond van de verplichting daartoe vanuit onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden.

Als u opmerkingen heeft over het gebruik door ons van uw gegevens dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. U heeft op verzoek de mogelijkheid om de door ons van u opgeslagen informatie in te zien en te corrigeren. Het verzoek kunt u doen naar: Pricacy@bokhorstverzekeringen.nl 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens:
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Het verzoek kunt u doen naar: Pricacy@bokhorstverzekeringen.nl 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Let op: Het recht op vergetelheid geldt niet altijd.  Kijk voor meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op / https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Deskundigheid:
Wij voldoen jaarlijks aan de eisen die gesteld zijn vanuit de toezichthouder ( AFM ) en de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseur ( SEH ) voor behoud van onze vergunningen en diploma’s. Daarnaast onderhouden wij contacten met verschillende branche organisaties en aanbieders van verzekeringen en andere financiële producten. In elk geval zijn altijd bezig onze kennis up to date te houden en dit om te zetten naar oplossingen waar u wat aan heeft.

Wij beschikken over alle benodigde diploma’s en erkenningen:

 • Een inschrijving bij de Koophandel onder nummer : 37117807
 • Een vergunning van de Autoriteit Financiële markten ( AFM ) Ons vergunningsnummer is: 12005547
 • Een aansluiting bij de Stichting klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KiFiD) Onder aansluitnummer: 300.002848
 • De erkenning als; Erkend hypotheekadviseur van de Stichting Erkenningsregeling hypotheekadviseurs ( SEH ) : registratienummer. 15389
 • Een passende beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Onafhankelijke recensie pagina via www.advieskeuze.nl

Klachtenprocedure:
Niets is leuker en geeft meer voldoening, als wij als tussenpersoon op een goede manier met u kunnen samenwerken. Dit geldt uiteraard niet alleen voor ons advies, maar ook voor onze service- en beheer van uw lopende verzekeringen. Toch weten wij ook, dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan, die een goede samenwerking in de weg staat. Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Bokhorst Verzekeringen / T.a.v. Marnix Bokhorst
Postbus: 36039 / 1020 MA Amsterdam
E-mail: info@bokhorstverzekeringen.nl

 

Onafhankelijke Geschillencommissie:
Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan, nadat onze interne klachtenprocedure is doorlopen, dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort KIFID. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen onder vermelding van ons AFM-vergunningsnummer. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing aan u kenbaar hebben gemaakt.

Informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: www.kifid.nl

Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij KIFID bekend is: 300.002848
Ons AFM vergunningsnummer: 12005547
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257 / 2509 AG Den Haag / Tel. 0900-3552248

U kunt ook online een klacht indienen. Kijk daarvoor op de website van Kifid.

 

Tot slot; Omdat niemand standaard is;
Met dit dienstverleningsdocument heb ik geprobeerd zo transparant mogelijk inzicht te geven in de dienstverlening waarop u kunt rekenen en de daarbij behorende kosten.

Omdat niemand standaard is en dus ook advies & bemiddelingsdiensten niet standaard zijn. Gaan wij graag met u in gesprek om te beoordelen welke vorm van dienstverlening het beste bij u past en doen wij u graag een passend voorstel.

Ik of één van mijn medewerkers zijn u graag van dienst, nu & in de toekomst!

 

Marnix Bokhorst.
Eigenaar & Beleidsbepaler Bokhorst Verzekeringen.

 

Maak kennis met ons en neem een kijkje bij ons op kantoor;

 • Schrijf zelf een beoordeling op advieskeuze.nl en laat weten wat jij van ons vindt.

 • Beoordeling door Robert

  Beoordeling door Robert: "Wordt gelijk geregeld"

 • Beoordeling door Esther

  Beoordeling door Esther "Leeft zich zonder gelijk een oordeel te vellen goed in en komt met goede opties"

 • Beoordeling door Dirk

  Beoordeling door Dirk: "Ze zijn altijd vriendelijk, geven vakkundig en duidelijk advies"

 • Lees wat andere klanten van onze dienstverlening vinden;

 •  Geef ons een beoordeling:

 • Beoordeling door Fred

  Beoordeling door Fred "Oprechte interesse, top bereikbaarheid en service"

 • Sponsor: MTB Motorsport

   

  Welkom bij Bokhorst Verzekeringen!Team-Bokhorst-verzekeringen-ilpendam.png

  Online alles regelen omdat het makkelijk en voordelig is. Persoonlijk advies en hulp zodra dat wenselijk is.  Dat is verzekeren anno nu. 

  Het bieden van gemak & eenvoud in combinatie met de persoonlijke benadering zijn de belangrijkste pijlers onder het bedrijf. In deze tijd van steeds groter is beter......( lees; onpersoonlijk, onbereikbaar,etc. ) wil Bokhorst Verzekeringen voor jou een partner zijn waarop je kunt vertrouwen en bouwen.

  Wij zijn je graag van dienst;

  • Marnix Bokhorst

              

  PS. Kijk ook op Youtube naar één van de video's.

  Lees alles over ons:

  Wat kan je van ons verwachten

  Wij zijn:

  • Onafhankelijk tussenpersoon in schade & uitvaartverzekeringen. 
  • Zelfstandig. Geen andere financiële onderneming of verzekeraar heeft een belang in ons bedrijf.

  Wij bieden:

  • Online verzekeringen aan, met de mogelijkheid deze zelf te vergelijken op priijs en kwaliteit en deze direct af te sluiten.
  • Persoonlijk contact voor hulp & advies via de telefoon, mail, webcam of bij ons op kantoor.
  • Online beheer van je verzekeringen via de Polismap en de App.
  • Maatwerk omdat je niet standaard bent, maar bijzonder!
  • Binnen 1 pakket verschillende maatschappijen combineren en zo het beste & voordeligste pakket samenstellen.
  • De website is optimaal; zowel via de mobiel, tablet of PC 24/7 beschikbaar om je te helpen waar nodig. 
  • Alle polissen krijg je indien mogelijk direct digitaal toegezonden. Snel, duidelijk en overzichtelijk.
  • Schadeverhaal service; heb je een schade geleden dan verzorgen wij het verhalen van deze schade. 
  • Geen abonnement; de kosten worden apart gemeld op de polis (indien mogelijk), zijn passend en worden in rekening gebracht als onderdeel van de totale premie. 

  Wij hebben: 

  • Een inschrijving bij de Koophandel te Noordwest Holland / Hoorn ( KvK ) nummer : 37117807
  • Een vergunning van de Autoriteit Financiële markten ( AFM ) Ons vergunningsnummer is: 12005547
  • Een aansluiting bij de Stichting klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KiFiD) Onder aansluitnummer: 300.002848
  • De erkenning als; Erkend Financieel adviseur van de Stichting Erkenningsregeling adviseurs ( SEH) : registratienr. 15389
  • Een passende beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

  Heb je ons nodig

  Wij zijn gevestigd in Ilpendam, regio Zaanstreek, Waterland. Ilpendam is gelegen tussen; Amsterdam Noord en Purmerend. 

  Gegevens:

  • Bezoekadres: Dorpsstraat 80 | 1452 PJ  | Ilpendam 
  • Postadres: Postbus 36039 | 1020 MA |  Amsterdam

  Contact opnemen:

  Social media:

  Wie zijn wij

  Bokhorst Verzekeringen is opgericht op 4 april 2005 als onafhankelijk en zelfstandig tussenpersoon in verzekeringen. In de afgelopen 10 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een middelgrote tussenpersoon gespecialiseerd in schadeverzekeringen voor particulieren en ondernemers. 

  Inmiddels verzorgen wij de verzekering(en) voor ruim 3000 particulieren en meer dan 400 bedrijven.

  Klant worden

  Als je op zoek bent naar een tussenpersoon die je kan adviseren bij het maken van de juiste beslissing, dan is het zeer belangrijk te weten met wie je zaken doet en wat je kunt en mag verwachten van de aangeboden dienstverlening.e

  Als tussenpersoon zijn zaken als deskundigheid, betrouwbaarheid en oprechtheid onmisbare eigenschappen. Uiteraard zal uit het persoonlijke contact blijken of het prettig voelt bij onze manier van werken.

  Wat je kunt en mag verwachten van Bokhorst Verzekeringen als tussenpersoon hebben wij vastgelegd in het Dienstverleningsdocument. Dit document voorziet je van alle informatie over onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Bij ons eerste contact krijg je van ons dit document uitgereikt, ook kun je het dientverleningsdocument downloaden of bij ons bestellen.

   

  Wat zijn de kosten

  Indien je een nieuwe of lopende verzekering over- of afsluit bij Bokhorst Verzekeringen, dan brengen wij je naast de gebruikelijke provisie (zoals die is ingebouwd in de premie) geen extra kosten in rekening in de vorm van een serviceabonnement of andere abonnementsvorm.

  Bij alle berekeningen en/of de offerte die je van ons krijgt zijn de kosten reeds in de premie verwerkt. Als wij andere werkzaamheden voor je uitvoeren waarvoor apart kosten in rekening worden gebracht, dan informeren wij je daarover altijd vooraf en deze afspraak vastleggen in een dienstverleningsopdracht.

  Om inzicht te geven in de·kosten per verzekering; voor het advies, service, bemiddeling en de schade afhandeling. Hierbij per productgroep een opgaven in % van de premie.

  Particulier Schadeverzekeringen

  • Motorvoertuigverzekering(en) 20 %
  • Woonhuis / Inboedel en Kostbaarheden 10 t/m 25 %
  • Aansprakelijkheid / Rechtsbijstand en Ongevallen 10 t/m 25 %
  • Caravan / Kampeerauto / Fiets en Pleziervaartuig 20 %
  • Reis en Annulering 20 t/m 35 %
  Op verzoek sturen wij u, voorafgaande aan het afsluiten van de verzekering, de voor die verzekering en maatschappij geldende provisie opgaven.
   
  Lees ook ons: Algemeen: Dienstverleningsdocument.
   
  AFM Dienstverleningsdocumenten:

  Uitvaartverzekering(en)

  Overzicht kosten voor advies, bemiddeling en service bij uitvaartverzekering(en) 

  • Advies kosten zijn € 55,- per uur. 
  • Bemiddelingskosten € 35,- en onderhoud & service kosten € 15,- per jaar gedurende de looptijd.

  Of je nu hulp nodig hebt bij het afsluiten van de verzekering of je hebt schade die op één van de lopende verzekeringen is gedekt. Je kunt altijd contact met ons opnemen via de telefoon of de e-mail en bij bijzondere situaties zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar. Kortom persoonlijke service & deskundig advies indien nodig of wenselijk.

  Omdat wij met bijna alle verzekeringsmaatschappijen een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, is het vrijwel altijd mogelijk om de lopende verzekeringen per direct over te zetten naar ons agentschap onder dezelfde voorwaarden & premie.

  Wil je overstappen? Stuur ons dan een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op; info@bokhorstverzekeringen.nl

  Stage lopen?

  Wij zijn erkend als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor de opleiding Bank- en Verkeringswezen / Commercieel medewerker Bank- & verzekeringswezen (4) 

  o.a. voor de opleiding: MBO Klantmedewerker Schadeverzekeringen

  Door deze erkenning kunnen wij een stage plek aanbieden voor korte of langere termijn aan enthousiaste leerlingen die zich willen gaan ontwikkelen binnen de branche.

  Wij nodigen kandidaten uit om te solliciteren voor een stageplek binnen ons bedrijf. Mail naar: marnix@bokhorstverzekeringen.nl

  Recensies:

  Wij nodigen iedereen van harte uit om in een recensie je mening over of je ervaringen met Bokhorst Verzekeringen te delen.

  Wij stellen het bijzonder op prijs!

  • Op de website: Assurantiekantoor.org kun je eenvoudig een recensie schrijven en/of middels het geven van een aantal sterren de dienstverlening beoordelen. 
  • Op de website: Advieskeuze.nl kun je uitgebreider je ervaring delen met andere. 

  Wij gaan ervan uit dat je een positieve ervaring heeft, maar het kan natuurlijk ook een negatieve ervaring zijn. Wel is het belangrijk dat recensies correct zijn en dat bij het plaatsen van recensies de normale regels van fatsoen in acht worden genomen. Op de website staan de gedragsregels en een uitleg.

  Alvast bedankt! 


  Deel je ervaring(en) met je vrienden op:

   

   Bokhorst verzekeringen 

   

  Meer over onze dienstverlening, service, etc

   

  Niet tevreden

  Niets is leuker en geeft meer voldoening, als wij als tussenpersoon op een goede mannier met je kunnen samenwerken. Dit geldt uiteraard niet alleen voor ons advies, maar ook voor onze service- en beheer van jouw lopende verzekeringen.
  Toch weten wij ook, dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan, die een goede samenwerking in de weg staat. Ben je om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

  Je kunt jouw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Je ontvangt van ons een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

  Bokhorst Verzekeringen / T.a.v. Marnix Bokhorst
  Postbus: 36039 / 1020 MA Amsterdam

  Tel. 020 - 436 0 436 
  E-mail: info@bokhorstverzekeringen.nl

  Onafhankelijke Geschillencommissie

  Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft jouw klacht bestaan, nadat onze interne klachtenprocedure is doorlopen, dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort KIFID.

  Kifid, het financiële klachteninstituut
  Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

  Het instituut Kifid staat voor:

  • klantvriendelijkheid
  • professionaliteit
  • transparantie
  • uniformiteit
  • eenduidigheid en
  • kennisdelen

  Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

  Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

  Informatie over deze geschillencommissie kun je vinden op: www.kifid.nl

  Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij KIFID bekend is: 300.002848
  Ons AFM vergunningsnummer: 12005547

  Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID)
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  Tel. 0900-3552248 

  Sponsoring

  Wij ondersteunen verschillende verenigingen;

  • SV Ilpendam / Voetbalvereniging  / Bezoek de website.
  • Ilpenstein / Gymnastiekvereniging / Bezoek de website
  • Ronde van Ilpendam met een maatwerk Evenementenverzekering. Lees meer over dit evenement op de website.
  • Wij sponsoren de live radio en TV uitzending van Omroep Pim en RTV Purmerend. Bekijk onze commercial van 2015: Kijk op: www.Parckpop.nl voor alle informatie.

  Daarnaast zijn wij sponsor van het MTB-Motorsport team

  Het MTB-MOTORSPORT team is actief in de ‘DNRT ZAC’  en de ‘YTCC’ , Youngtimer touringcar championship competities. Wedstrijden worden gereden op  binnen- en buitenlandse circuits met drie verschillende racewagens; een Renault Clio V6 Trophy, Renault 21 Turbo Europacup en een Renault Clio Cup 16V. Het MTB-MOTORSPORT team onderhoudt en prepareert de wagens zelf. 

  Renault Sport MTB Motorsport bokhorst verzekeringen

  Disclaimer:

  Disclaimer Bokhorst Verzekeringen.nl / Bokhorst online verzekeringen.nl / 2ekansverzekeringen.nl

  Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: 

  Gebruik van deze website 
  De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door jou ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, dan doe je dat voor eigen risico en rekening. 

  Intellectuele eigendomsrechten 
  Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Bokhorst Verzekeringen. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

  Uitsluiting van aansprakelijkheid 
  Ondanks het feit dat Bokhorst Verzekeringen de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Bokhorst Verzekeringen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bokhorst Verzekeringen streeft ernaar dat de informatie op deze site correct is. Bokhorst Verzekeringen is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Bokhorst Verzekeringen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Bokhorst Verzekeringen geen enkele aansprakelijkheid.

  Virussen 
  Bokhorst Verzekeringen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

  Wijzigingen 
  Bokhorst Verzekeringen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Privacy Statement

  Bokhorst Verzekeringen Privacy Statement

  Hoe gaan wij om met jouw gegevens:
  Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt voor marketing- en service-doeleinden. We bewaren en gebruiken uitsluitend persoongegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt met als doel het tot stand komen van een verzekeringsovereenkomst. De gegevens worden door Bokhorst Verzekeringen gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden. 

  • Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, anders dan de maatschappij(en) waar wij de verzekeringen voor je onderbrengen of schade(s) voor je afhandelen.

  Ons bewaarbeleid:
  Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de looptijd van de verzekering(en) en tot 5 jaar na beëindiging op grond van de verplichting daartoe vanuit onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die je vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden.

  Als je opmerkingen hebt over het gebruik door ons van jouw gegevens, dan verzoeken wij je om contact met ons op te nemen. Je hebt op verzoek de mogelijkheid om de door ons van jou opgeslagen informatie in te zien en te corrigeren. Het verzoek kun je doen naar: Pricacy@bokhorstverzekeringen.nl 

  Cookieverklaring:
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

  Google Analytics:
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ´Analytics´-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt indien mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
  Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Social Media buttons:
  Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina´s te kunnen promoten (´liken´) of delen (´tweeten´) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+ zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
  De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens:
  Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Het verzoek stuur je naar: Pricacy@bokhorstverzekeringen.nl 

  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

  Let op: Het recht op vergetelheid geldt niet altijd.  Kijk voor meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op / https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

  In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:
  Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

  Execution only

  Bij ‘execution only’ maak je zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product en voer je bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat Bokhorst Verzekeringen je hierbij geen advies geeft of handelingen verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die je hebt gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

  Erkend ECABO Leerbedrijf

  Met ingang van 26-08-2014 is Bokhorst Verzekeringen erkend als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor de opleiding Bank- en Verkeringswezen / Commercieel medewerker Bank- & verzekeringswezen (4) 

  Door deze erkenning kunnen wij een stageplek aanbieden voor korte of langere termijn aan enthousiaste leerlingen die zich willen gaan ontwikkelen binnen de branche. De afgelopen jaren hebben wij zowel BBL- als BOL leerlingen een stageplek gegeven. Wij nodigen kandidaten uit om te solliciteren voor een toekomstige stageplek binnen ons bedrijf. Mail naar: marnix@bokhorstverzekeringen.nl

  In de contacten die je met ons hebt kan het dus zijn dat deze worden beantwoord cq behandeld door een stagiaire onder begeleiding van één van onze medewerkers. In de meeste gevallen zul je hier niks van merken, maar het kan zijn dat er gezien de vraag ruggespraak nodig is of een andere vorm van begeleiding, waardoor de afhandeling niet direct kan worden gedaan. Hiervoor vragen wij jouw begrip. 

  Social Media

  Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en volg ons;

  Social media:

   

  {ifMobile}

  {loadposition advert23}
  {loadposition advert40}
  {loadposition communicatiebox}

  {ElseMobile}

  {loadposition communicatiebox}
  {EndIfMobile} 

   

   

 • Nieuw: Onze APP

  BHV App

  Dat de smartphone en tablet een steeds belangrijkere rol innemen in de financiële dienstverlening blijkt onder andere uit gebruikscijfers van de bancaire apps. Inmiddels worden apps meer gebruikt dan de bestaande internetapplicaties via pc’s! Met de Polismap app kunnen wij u nu ook altijd en overal online service bieden.

  Wel zo handig!

  Hoe kunt u de app zelf bekijken?
  Klik hieronder op de betreffende link om naar de App store of Google Play te gaan en Polismap te downloaden.

  Van ons krijgt u vervolgens de activeringscode bij de aanvraag op verzoek: mail naar info@bokhorstverzekeringen.nl

  Polismap in de App store
  Polismap in Google Play