Wij krijgen regelmatig vragen over "de Zwarte lijst" die verzekeraars bijhouden en hoe dit nu precies zit met een CIS registratie / FISH melding.  

Op deze pagina proberen wij dat zo goed mogelijk uit te leggen en aan te geven welke informatie allemaal is opgenomen in de database van de Stichting CIS en waaerom dat zo is.

De Zwarte lijst: 
Via de stichting CIS worden er persoonsgegevens geregistreerd. Deze verwerking van gegevens staat ook wel bekend als de zwarte lijst, maar die omschrijving is eigenlijk te beperkt, want het gaat over meer dan alleen registratie van fraude en schadeverloop.

De stichting CIS en de CIS Databank

Het doel van de CIS databank is als volgt omschreven;

Het doel van Stichting CIS is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar deelnemers door bij te dragen aan en toe te zien op informatie-uitwisseling tussen deelnemers onderling, tussen deelnemers en politie en justitie en met andere door het bestuur erkende instellingen zodat deelnemers misbruik van financiële producten en diensten kunnen ontdekken, voorkomen en bestrijden en risico’s kunnen beheersen in de ruimste zin des woords.

De stichting probeert dit doel te bereiken door het verzamelen, ordenen, beheren en distribueren van feitelijke gegevens om deelnemers aan de hand van de beschikbare gegevens een beter inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de hen ter beoordeling aangeboden risico’s en gehoudenheid tot schadevergoeding en/of uitkering.

Stichting CIS probeert dit doel ook te bereiken door uitvoering te geven aan controle op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving door de deelnemers bij het verwerken van informatie van feitelijke gegevens binnen de doelomschrijving waarvoor deze gegevens zijn verkregen.

De registratie van de gegevens is bedoeld om;

  • het inschatten en beheersen van risico’s in het algemeen;
  • schadelastbeperking, in het bijzonder door een verantwoord acceptatiebeleid;
  • het ontdekken, voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude en -criminaliteit;
  • het uitwisselen van feitelijke gegevens tussen deelnemers onderling, en tussen deelnemers en politie/justitie;
  • statistische analyses ten behoeve van verzekeringsfraude- en criminaliteitsbestrijding

 

Om het doel te bereiken worden er dus gegevens vastgelegd. Het is dus meer dan een zwarte lijst, Je zou het kunnen omschrijven als een: Waarschuwing & controle register. waarbij het in het bijzonder gaat om;

  • inschatting van het moreel risico bij beoordeling van een nieuwe klant of opgegeven wijziging door een klant (heeft betrokkene bijvoorbeeld zijn verzekeringsverleden naar waarheid vermeld op zijn aanvraag voor een nieuwe of aangepaste verzekering);
  • het tegengaan van verzekeringsfraude door controle op claimgedrag;
  • waarschuwingen over eerder onrechtmatig handelen tegen een financiële instelling.

De claimmeldingen zijn nadrukkelijk niet bedoeld om een risico-inschatting op het te verwachten claimgedrag van betrokkene te maken.

Conclusie: De zwarte lijst = de CIS Databank en is meer dan alleeen een lijst met namen en rugnummers. Het is verzamel database met relevante informatie over claim gedrag en historie, gevuld door vezekeraars, het waarborgfonds, politie en justitie. 


Heeft u te maken met: "geen accepatie" op basis van de CIS registratie;

Lees dan de complete CIS Gebruikersprotocol en het CIS Privacyregelement ( bron stichting CIS ) of ga naar website van de stichting CIS: https://www.stichtingcis.nl om u zelf verder te informeren. 

Heeft u een registratie en wil u bespreken of acceptatie voor een verzekering mogelijk is?

Wij helpen u graag verder. 


Onderstaand een aantal punten uit het CIS gebruikersprotocol en het CIS Privacyreglement met een toelichting op verschillende punten zodat u een idee heeft wat er allemaal is geregistreerd in de databank.

Bijgewerkt: 01-01-2016

Inleiding over het CIS

Het CIS gebruikersprotocol en het CIS privacyreglement zijn van toepassing op alle verwerkingen die
samenhangen met de CIS databank die wordt beheerd onder de verantwoordelijkheid van Stichting
CIS.

In het protocol en het reglement zijn de regels en de voorschriften opgenomen voor de registratie
van (persoons)gegevens, het correct gebruik van de CIS databank door de deelnemers van Stichting
CIS en de toepassing van de door Stichting CIS beheerde data.

Het gebruikersprotocol is vooral gericht op de gebruikers van de CIS databank en de data. Dat zijn de
deelnemers van Stichting CIS. In het protocol is onder meer vastgelegd:


- wat het doel is van de centrale dataopslag;
- wie mag deelnemen aan de CIS databank;
- welke medewerkers toegang hebben tot de CIS databank;
- welke informatieverplichting de deelnemer heeft;
- hoe registraties moeten worden aangeleverd;
- hoe registraties mogen worden gebruikt;
- wat er gebeurt als de deelnemer niet goed met de CIS data omgaat.

Download: CIS Gebruikerprotocol 


Het privacyreglement is gericht op de (rechts)persoon van wie gegevens in de CIS databank zijn
vastgelegd. Het reglement geeft onder meer aan:


- wie geregistreerd wordt;
- wat geregistreerd wordt;
- hoe lang iets geregistreerd wordt;
- waarvoor geregistreerd wordt;
- wie de registraties mag inzien;
- welke rechten betrokkene heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Download: CIS Privacyregelement

Stichting CIS vraagt haar deelnemers duidelijk te zijn naar de, bij de registraties of raadpleging daarvan, betrokken (rechts)personen over het gebruik van de CIS databank. Zij heeft er daarom voor gekozen het reglement en het protocol via haar website www.stichtingcis.nl aan betrokkenen en deelnemers gezamenlijk ter beschikking te stellen. Op deze manier weten de partijen wat zij van
elkaar mogen verwachten en kunnen zij elkaar ook daarop aanspreken.


Stichting CIS is als eigenaar van dit privacyreglement en gebruikersprotocol toezichthouder op de naleving van deze regels door haar deelnemers. Als de voorschriften van het privacyreglement en het gebruikersprotocol worden geschonden, zal Stichting CIS de betreffende deelnemer daarop aanspreken. Stichting CIS zal niet als bemiddelaar optreden bij klachten van betrokkenen over de
inhoudelijke beoordeling van de feiten en omstandigheden die tot een registratie in de CIS databank hebben geleid.

Doelstelling stichting CIS

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als sprake is van een wettelijk toelaatbare doelomschrijving en de verwerking niet verder gaat dan wat in die doelomschrijving is vastgelegd. Voor de registratie van gegevens in de CIS databank is dus de doelomschrijving van Stichting CIS van belang.

De doelomschrijving is opgenomen in de statuten van Stichting CIS. Daarin wordt het volgende beschreven:

Het doel van Stichting CIS is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar deelnemers door bij te dragen aan en toe te zien op informatie-uitwisseling tussen deelnemers onderling, tussen deelnemers en politie en justitie en met andere door het bestuur erkende instellingen zodat deelnemers misbruik van financiële producten en diensten kunnen ontdekken, voorkomen en bestrijden en risico’s kunnen beheersen in de ruimste zin des woords.

De stichting probeert dit doel te bereiken door het verzamelen, ordenen, beheren en distribueren van feitelijke gegevens om deelnemers aan de hand van de beschikbare gegevens een beter inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de hen ter beoordeling aangeboden risico’s en gehoudenheid tot schadevergoeding en/of uitkering.

Stichting CIS probeert dit doel ook te bereiken door uitvoering te geven aan controle op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving door de deelnemers bij het verwerken van informatie van feitelijke gegevens binnen de doelomschrijving waarvoor deze gegevens zijn verkregen.

De verwerking van de informatie via de CIS databank is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers bij:


- het inschatten en beheersen van risico’s in het algemeen;
- schadelastbeperking, in het bijzonder door een verantwoord acceptatiebeleid;
- het ontdekken, voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude en -criminaliteit;
- het uitwisselen van feitelijke gegevens tussen deelnemers onderling, en tussen deelnemers en politie/justitie;
- statistische analyses ten behoeve van verzekeringsfraude- en criminaliteitsbestrijding.

De inhoud van de CIS databank is – met inachtneming van de voorschriften in het gebruikersprotocol
– voor iedere deelnemer op een gelijke wijze beschikbaar.

De in deze databank opgenomen gegevens worden, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, door de deelnemers alleen
gebruikt voor doeleinden die met het doel van de verwerking verenigbaar zijn.

Stichting CIS ziet er op toe dat bij toepassing van de CIS databank door één deelnemer de gemeenschappelijke belangen
van de overige deelnemers en de rechten van betrokkenen worden gerespecteerd.

Begrippen lijst

Begripsbepalingen CIS gebruikersprotocol

Afhandelaar
De deelnemer die verantwoordelijk is voor de plaatsing van een registratie in de CIS databank en wiens gegevens als zodanig zijn opgenomen in de betreffende registratie.

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 

Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn
onderworpen.

CBP
Het College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 Wbp.

CBV
Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

CIS data
De data opgenomen in de CIS databank, aangeleverd door en eigendom van de deelnemers van Stichting CIS, waarvan
Stichting CIS het beheer uitvoert.

De verzameling betreft (persoons)gegevens van:


- bij de betrokken CIS deelnemers ingediende claims;
- door niet nagekomen contractuele verplichtingen beëindigde verzekeringen;
- bij Stichting Waarborgfonds Motorverkeer ingediende aanspraken op vergoeding van schade waarbij onbekende of onverzekerde motorvoertuigen betrokken zijn;
- onherroepelijk geworden gerechtelijke uitspraken betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid;
- registraties in het Externe Verwijzingsregister;
- in de European Database en de Nederlandse sanctielijst opgenomen meldingen van persoon of organisatie die betrokken is of wordt geacht te zijn bij terroristische activiteiten, waardoor daarmee geen transacties uitgevoerd mogen worden of betalingen mogen worden gedaan.

CIS databank
De opslag van data die door, namens dan wel ten behoeve van de deelnemers - met instemming van het Bestuur van Stichting CIS - wordt verwerkt, en door deelnemers van Stichting CIS kan worden geraadpleegd volgens de regels van het privacyreglement en gebruikersprotocol van Stichting CIS.

CVS
Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

Deelnemer
De verzekeraar, diens gevolmachtigd agent of andere rechtspersoon die een rechtsgeldige deelnemersovereenkomst met Stichting CIS heeft afgesloten.

Extern Verwijzingsregister / EVR
Register met verwijzingsgegevens van (rechts)personen die conform de criteria van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen daarin zijn opgenomen.

Fraudecoördinator (RCF)
Registercoördinator Fraudebeheersing; functionaris bij een financiële instelling die het centrale aanspreekpunt is in de organisatie en op de afdeling van waaruit het fraudebeleid wordt ontwikkeld en (strategische) aansturing wordt gegeven aan de uitvoering van het fraudebeleidsplan.

GVPFI
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Medewerker Veiligheidszaken
Door de directie van de betrokken organisatie aangestelde medewerker, die eveneens door de organisatie als zodanig is aangemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars, die werkzaam is op de afdeling Veiligheidszaken.

Ontvanger
Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt dan wel bevoegd is de gegevens te raadplegen.

(Primaire) Bron
De deelnemer die (als eerste) gegevens met betrekking tot een (rechts)persoon in het Extern Verwijzingsregister heeft opgenomen.

Persoonsgegeven
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

PIFI
Protocol  Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Rechtstreekse toegang
Bevoegdheid tot invoering en wijziging van gegevens in de CIS databank en tot verwijdering van gegevens uit de CIS databank.

Stichting CIS
Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

Verantwoordelijke
De rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Veiligheidszaken
Afdeling of persoon die binnen een financiële instelling verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit.

Vertrouwelijke Mededeling
Registratie van een opzegging van een verzekeringsovereenkomst op initiatief van de deelnemer;

- op grond van een aan de verzekerde of verzekeringnemer toe te rekenen tekortkoming in de contractuele
verplichtingen: (Code 2);

- op grond van een aan de verzekerde of verzekeringnemer toe te rekenen tekortkoming in de contractuele financiële verplichtingen: (Code 2a).

Verwerking Persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens (artikel 1 onder b. Wbp).

Verwijzingsgegeven
Gegeven dat van een (rechts)persoon is opgenomen in het Extern Verwijzingsregister in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5.2 van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, zijndebijvoorbeeld de volledige naam van de (rechts)persoon, KvK nummer, adres en geboortedatum of andere door de Wet bescherming persoonsgegevens toegelaten identificerende gegevens.

Waarschuwingssysteem
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen dat bestaat uit de Incidentenregisters van deelnemers en de brancheverenigingen en een Extern Verwijzingsregister. Wbp Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke punten zijn voor u van belang om te weten?

Het protocol Artikel 1 Reikwijdte

 

Artikel 1 Reikwijdte
1. Voor de verwerkingen van gegevens van haar deelnemers in de CIS databank, treedt
Stichting CIS op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens,
daarnaast is een bewerker de door Stichting CIS gecontracteerde provider die
verantwoordelijk is voor de realisatie, beveiliging, onderhoud en het operationeel maken en
houden van de (dienstverlening betreffende de) CIS databank.

2. Deelnemers van Stichting CIS en de bewerker(s) zijn verplicht de voorschriften in dit
gebruikersprotocol en overige regels en werkinstructies van Stichting CIS na te leven.

3. Dit gebruikersprotocol is van toepassing op alle verwerkingen van (persoons)gegevens die
samenhangen met de CIS databank.

4. In de CIS databank zijn (historische) gegevens van de in artikel 3 van het CIS
privacyreglement genoemde categorieën van personen opgenomen. Deze gegevens kunnen
op verschillende manieren benaderd en verwerkt worden als beschreven in het
gebruikersprotocol en werkinstructies van Stichting CIS en overige relevante regelgeving.

5. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van en de verwerking van persoonsgegevens in
de CIS databank blijft bij de deelnemer.

artikel 4 en 5 o.a. over; Gegevens verwerking

Artikel 3 Categorieën van personen van wie gegevens worden verwerkt
1. Ten behoeve van het doel in het voorgaande artikel worden alleen de gegevens verwerkt van natuurlijke- en rechtspersonen:

a. die betrokken zijn of zijn geweest bij een (gemelde) claim op een verzekering, bij een (verzekerings)overeenkomst en/of een aanvraag tot een (verzekerings)overeenkomst;

b. die verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van rechtspersonen die betrokken zijn of zijn geweest bij een ingediende claim;

c. die een verzekering is opgezegd wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen;

d. ten aanzien waarvan verwijzingsgegevens zijn opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR) conform het PIFI;

e. tegen wie een onherroepelijk voor tenuitvoerlegging vatbaar geworden ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen is uitgesproken.

Artikel 4 Privacy reg. Soort gegevens die verwerkt worden en wijze van verkrijging

1. In de CIS databank worden de volgende soorten van gegevens verwerkt:

A. Gegevens over de (rechts)persoon:

I. naam, voorletters, voorvoegsels;
II. geboortedatum en geslacht - voor zover bekend;
III. adresgegevens;
IV. partij en rol (eigen partij, tegenpartij e.d.);
V. nationaliteit, rechtsvorm, beroeps- en bedrijfsclassificatie;
VI. overige identificerende gegevens.

B. Objectgegevens:

I. goederensoort, omschrijving en eventueel naam;
II. merk, type, kleur;
III. schadegegevens;
IV. (afwijkend) risicoadres;
V. identificerende gegevens (bijv. chassisnummer, framenummer e.d.).

C. Meldinggegevens:

I. naam verzekeraar (risicodrager);
II. naam afhandelaar (risicodrager of gevolmachtigd agent);
III. naam afdeling;
IV. meldingsoort;
V. branche, inclusief aanduiding co-assurantie;
VI. meldingreden, ingangsdatum, einddatum;
VII. schadenummer, dossiernummer, polisnummer;
VIII. referentiedatum en datumsoort, bijvoorbeeld de schadedatum;
IX. schadeoorzaak en schadeland;
X. aanduiding aangifte politie;
XI. (schade)bedragen en muntsoort:

a. gereserveerd bedrag;
b. werkelijk schadebedrag;
c. feitelijk uitgekeerd schadebedrag;


XII. overige beschikbare verzekeringsgegevens;
XIII. overige beschikbare schadegegevens;
XIV. overlijdensgegevens (alleen ingeval van levensverzekering);
XV. toelichtende tekst.

D. Speciale Meldingen:

I. signaleringsgegevens betreffende afhandeling van schade- of financieel verhaal / subrogatie;
II. EVR meldingen;
III. gegevens met betrekking tot beëindiging van een verzekering;
IV. gegevens van kentekenhouders en bestuurders van onverzekerde motorrijtuigen;
V. ontzeggingen van de rijbevoegdheid (OBM);
VI. gegevens met betrekking tot bedrijfsregeling 16 van het Verbond van Verzekeraars (Total loss meldingen);
VII. Sanctielijsten.


2. De gegevens D. onder I. worden geleverd door het CBV.
3. Gegevens D. onder II. worden geleverd door deelnemers die voldoen aan de voorwaarden van het PIFI.
4. De gegevens D onder III. worden geleverd door deelnemers van Stichting CIS.
5. Gegevens onder D. onder IV. worden geleverd door de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer.
6. Gegevens D. onder V. worden verkregen via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) namens het Openbaar Ministerie.
7. Gegevens D onder VI. worden geleverd door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.
8. Gegevens D onder VII. worden aangeleverd door de European United Commission en De Nederlandsche Bank.

 

Artikel 6 Privacy reg. Verwijdering gegevens

Artikel 6 Verwijdering van de te verwerken gegevens

1. Voor claimmeldingen geldt een bewaartermijn van maximaal vijf jaar.

2. Voor meldingen van royementen van verzekeringen wegens tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen geldt een bewaartermijn van maximaal vijf jaar.

3. Meldingen van royementen van verzekeringen wegens tekortkoming in de nakoming van de contractuele financiële verplichtingen zijn tot maximaal drie jaar raadpleegbaar via de CIS databank.

4. EVR meldingen zijn tot maximaal acht jaar raadpleegbaar via de CIS databank tenzij op grond van het PIFI een langere termijn is aangewezen.

5. Meldingen van de ontzegging van de rijbevoegdheid zijn tot maximaal vijf jaar na afloop van de ontzeggingperiode raadpleegbaar via de CIS databank.

6. Binnen één jaar nadat de betreffende bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens uit de CIS databank verwijderd en vernietigd.

7. Verwijdering vindt ook plaats als bekend is dat betrokkene is overleden, tenzij ten aanzien van betrokkene (persoons)gegevens zijn opgenomen naar aanleiding van een overlijdensmelding.

 

Artikel 9 Melding van opname

Artikel 9 Mededeling van opname

1. Betrokkene wordt geacht te weten dat zijn (persoon)gegevens door de deelnemer in de CIS databank worden vastgelegd dan wel geraadpleegd.

2. De deelnemer informeert betrokkene tijdig over de verwerking van zijn persoonsgegevens bij Stichting CIS en kan gebruik maken van communicatievoorbeelden die Stichting CIS ter beschikking stelt.

3. De deelnemer is verplicht te voorzien in informatie over toepassing van de CIS databank door een tekst op zijn schadeaangifteformulier, in polisvoorwaarden, bij verzekeringsaanvragen, en/of door middel van individuele berichtgeving aan betrokkene.

4. Het is de deelnemer in beginsel niet toegestaan persoonsgegevens in de CIS databank te plaatsen als hij betrokkene daarover vooraf niet heeft geïnformeerd.

5. Voorafgaand aan plaatsing van speciale meldingen van deelnemers wordt iedere betrokkene door de deelnemer schriftelijk geïnformeerd over de registratie in de CIS databank met een opgave van de te registreren gegevens.

6. De informatieplicht is niet van toepassing als betrokkene al van de verwerking op de hoogte is of als de mededeling aan betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt. In dat geval legt de deelnemer de herkomst van de informatie van vast.

7. De informatieplicht is niet van toepassing voor zover achterwege laten van de informatie noodzakelijk is in verband met een van de in artikel 43 Wbp genoemde uitzonderingssituaties.

8. Desgevraagd toont de deelnemer aan Stichting CIS aan op welke wijze aan de informatieplicht is voldaan of waarom daarvan is afgezien.

Artikel 11 Toepassing CIS Databank in het acceptatieproces

Artikel 11 Toepassing CIS databank in het acceptatieproces

1. De CIS databank kan in het acceptatietraject worden geraadpleegd om vast te stellen of een kandidaat-verzekeringnemer bij zijn aanvraag een juiste en volledige opgave van zijn relevante verzekeringsverleden en claimhistorie heeft verstrekt.

2. De CIS databank kan in het acceptatietraject worden geraadpleegd om vast te stellen of een kandidaat-verzekeringnemer ten aanzien van de op zijn aanvraag vermelde verzekerden of belanghebbenden een juiste en volledige opgave van het relevante verzekeringsverleden en claimhistorie heeft verstrekt.

3. De informatie in de CIS databank kan in het acceptatietraject vergeleken worden met de door betrokkene verstrekte informatie over zijn verzekeringsverleden en voor het beoordelen van de voor de verzekeringsaanvraag relevante data.

4. Het is de deelnemer niet toegestaan informatie uit de CIS databank toe te passen of daar enig besluit aan te verbinden als betrokkene niet vooraf is verzocht de deelnemer daarover te informeren.

Artikel 12 Toepassing CIS Databank bij claimbehandelingen

Artikel 12 Toepassing CIS databank bij claimbehandeling

1. Bij de behandeling van een claim kunnen de gegevens van eerdere (claim)meldingen of andere data in de CIS databank worden gebruikt om de rechtmatigheid van de claim vast te stellen.

2. Door raadpleging van de CIS databank kan worden vastgesteld of sinds het afsluiten van de verzekering (bij andere deelnemers) declaraties of schades zijn geclaimd die van invloed zijn op de behandeling van de actuele claim.

3. Ten aanzien van objecten kan worden vastgesteld of eerder schades zijn geclaimd (bij andere verzekeraars) die van invloed zijn op de behandeling van de actuele schadeclaim.

4. Ten aanzien van motorrijtuigenverzekeraars kan informatie over (de periode van) een ontzegging van de rijbevoegdheid worden geraadpleegd ten einde vast te stellen of de ontzegging van invloed is op de behandeling van de actuele schadeclaim.

Artikel 13 Overzicht verschillende meldingen

 

Artikel 13 Overzicht categorieën meldingen

1. Claimmeldingen:
a. Ongekleurde claimmeldingen op enig verzekeringsproduct. De registratie geldt als feitelijke weergave van een claim zonder informatie over schuld of aansprakelijkheid van betrokkene.

2. Speciale Meldingen:

a. Volgmeldingen.
Registratie van gegevens in het kader van afhandeling van schade- of financieel verhaal/subrogatie. Registratie van een signaal van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) in relatie tot een te verwachten claim.

b. Externe Verwijzings Register (EVR).
Registratie van verwijzingsgegevens van (rechts)personen die zijn opgenomen in het Extern Verwijzingsregister conform de voorschriften van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

c. Vertrouwelijke Mededelingen (VM).
Registratie van royementen op initiatief van de verzekeraar of gevolmachtigd agent naar aanleiding van aan betrokkene toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst.

d. Waarborgfondsmeldingen.
Registratie van gegevens van onverzekerde bestuurders, bezitters en (kenteken)houders van motorvoertuigen als Stichting Waarborgfonds Motorverkeer een door deze onverzekerde veroorzaakte schade registreert en in behandeling neemt.

e. Ontzeggingen van de rijbevoegdheid (OBM).
Registratie van ontzeggingen van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zoals, op grond van artikel 150 onder d. van het Reglement Rijbewijzen, door de officier van justitie verwerkt in het rijbewijzenregister.

f. Total loss meldingen.
Gegevens met betrekking tot bedrijfsregeling 16 van het Verbond van Verzekeraars. Registratie van identiteitsgegevens van gekentekende motorvoertuigen waarbij, na een schade-evenement, sprake is van schadeafwikkeling op basis van totaal verlies.

g. Sanctielijsten.
Meldingen van de European United Commission in de European Database en van De Nederlandsche Bank in de Nederlandse Sanctielijst betreffende een persoon of organisatie die betrokken is of wordt geacht te zijn bij terroristische activiteiten.

Artikel 26 Recht van inzage betrokkene

Artikel 26 Recht van inzage betrokkene

1. Iedere betrokkene heeft het recht bij Stichting CIS een verzoek tot inzage in te dienen.

2. Het verstrekken van gegevens aan betrokkene is aan de regels uit de Wbp gebonden.

3. De deelnemer zal een verzoek tot inzage in CIS registraties niet zelf in behandeling nemen
maar doorsturen naar het Team Inzage van Stichting CIS.

4. Stichting CIS zal, met inachtneming van de toepasselijke bepalingen uit de Wbp en het CIS
privacyreglement, namens de verantwoordelijke deelnemers aan betrokkene meedelen of en
zo ja welke (persoons)gegevens van betrokkene in de CIS databank zijn opgenomen.

Artikel 27 Recht van correctie betrokkene

Artikel 27 Recht van correctie betrokkene

1. Als betrokkene van mening is dat persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake
dienend of in strijd met de wet zijn verwerkt, kan betrokkene een schriftelijk verzoek tot
correctie indienen bij Stichting CIS.

2. Na controle of het verzoek tot correctie aan de wettelijke voorschriften voldoet, zal Stichting
CIS het verzoek ter behandeling voorleggen aan de verantwoordelijke deelnemer.

3. De deelnemer is verplicht binnen de termijn van 28 dagen een besluit op het verzoek tot
correctie te nemen en dit rechtstreeks dan wel via Stichting CIS mee te delen aan betrokkene.

Artikel 28 t/m 30 verwerking correctie & geschillenregeling

Artikel 28 Verwerking correctie
1. De deelnemer draagt zorg dat zijn beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
2. Bij de verwerking van een correctie op verzoek van betrokkene is de deelnemer verplicht
deelnemers die de melding voorafgaand aan de correctie hebben geraadpleegd, te informeren
welke correctie is uitgevoerd.
3. Via de CIS databank wordt iedere deelnemer die een jaar voorafgaand aan de verbetering,
aanvulling, afscherming of verwijdering het betreffende gegeven heeft geraadpleegd,
automatisch op de hoogte gebracht van de doorgevoerde aanpassing.

Artikel 29 Correctie door CIS
1. Stichting CIS kan naar aanleiding van een verzoek tot inzage of correctie of uit eigen
beweging onderzoek uitvoeren of een registratie met inachtneming van wet- en regelgeving,
het CIS privacyreglement, het CIS gebruikersprotocol en de bijbehorende werkinstructies tot
stand is gekomen.
2. Als Stichting CIS van oordeel is dat registraties in strijd met de in het voorgaande lid
genoemde wet- en regelgeving zijn verwerkt, is zij gerechtigd de betreffende registraties of
verzameling van registraties te verwijderen.
3. Stichting CIS voert geen onderzoek uit naar rechtmatigheid van registraties in relatie tot de
verzekerings- of polisvoorwaarden van een deelnemer. Als een betrokkene het met de
beweegredenen van de deelnemer over de totstandkoming van de registratie niet eens is,
moet hij zich primair tot de (klachtencommissie van de) deelnemer richten.

Artikel 30 Geschillenregeling CIS gebruikersprotocol
1. Een betrokkene die meent dat een deelnemer in strijd handelt met de bepalingen van dit
gebruikersprotocol kan hierover schriftelijk een klacht indienen bij Stichting CIS.
2. Stichting CIS zal de klacht nader onderzoeken en daartoe de deelnemer in de gelegenheid
stellen zijn standpunt aan te geven.
3. Afhankelijk van de duur van het te verrichten onderzoek naar de klacht streeft Stichting CIS
naar afhandeling van een klacht als bedoeld in het eerste lid binnen een termijn van vier
weken.

Uiteraad is dit maar een korte samenvatting. Lees verder voor meer informatie;

Download: CIS Gebruikerprotocol ( Voorheen FISH protocol )

Ga naar: www.stichtingcis.nl